Loading…

Услуги

Енергийната ефективност е определена като основен приоритет на Европейския съюз, който е изцяло заложен в стратегията 2020, която поставя целта за 20% икономия на енергия, постигната до 2020 г. в рамките на Общността. За да постигне тази цел, Европейската комисия прие редица регламенти, които налагат задължения на държавите-членки да създават собствено законодателство и свои собствени планове за действие. В тази връзка в България е приет Законът за енергийна ефективност, който, заедно с подзаконовите нормативни актове и двата плана за действие, изисква специфични обекти да извършват одити за енергийна ефективност и да прилагат мерки за постигане на целева икономия.

Какво ви предлага "C ENERGY GROUP" за доставка на електроенергия:

  • Енергийно снабдяване на HH, MV и VH в цялата страна на всички битови и промишлени потребители, отговарящи на изискванията за свободен пазар

  • Помощ за безплатна регистрация на пазара, промяна на мястото на доставка и правна помощ за отпадане на мрежови такси в случай на собствени съоръжения - кабели, трансформатори и др.

  • Дългосрочни и краткосрочни договори за доставка на енергия - Възможност за закупуване на електроенергия за година, месец, седмица, ден или за определен час

  • Цялостно обслужване за доставка и закупуване на електрическа енергия

 

Управлението на енергията е набор от всички мерки, които трябва да бъдат планирани и изпълнени, за да се изразходва възможно най-много енергия за постигане на подходящ комфорт. Целта е да се осигури качествен микроклимат в сградите с минимални енергийни разходи. Ефективното използване на енергийните ресурси и отговорното управление на енергопотреблението в сградите решава три основни проблема:

Екологичен - значително намалява въглеродните емисии от сградите в резултат на рационалното използване на енергийните ресурси (включително възобновяемите енергийни източници) и намаленото потребление на енергия.

Икономически - енергийният бюджет е значително подобрен в резултат на намаленото потребление на енергия.

Социално - Оптималният комфорт на живот в сградите се създава благодарение на адекватното управление на енергийните разходи.

© 2019 CEnergy Group